دسته: جلسات

نشست خبری با خبرگزاری ها

مصاحبه خبري مهندس آرمان رحمت زاده مدير عامل شركت بازرسي فني ناظران صنعت پديده در حضور جمعي از خبرنگاران خبرگزاري هاي مطرح خبرگزاري فارسخبرگزاري ايرناخبرگزاري خبر فرداخبرگزاري توازنخبرگزاري آفتاب جنوبخبرگزاري آواي زاگرسو….